Zasady Etyki

Kodeks etyki – Rzeczoznawca i Biegły zobowiązany jest do:

 • Stosowania zasad bezstronności i poszanowania prawa.
 • Rzetelności w postępowaniu wobec klienta i przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 • Odpowiedzialności za powierzone zadania i wykonywania ich z należytą starannością.
 • Wykonywania tylko takich czynności z zakresu praktyki, co do których posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje.
 • Wykonywania wycen i opinii obiektywnie i w sposób wolny od uzależnień od klienta.
 • Odpowiedzialności za treść i formę wycen i opinii, których jest autorem, a także za wykonywanie czynności zawodowych zaangażowanych przez niego osób trzecich.
 • Dbałości o godność zawodu.
 • Reagowania na negatywne zjawiska nieprzestrzegania kodeksu etyki zawodowej przez innego rzeczoznawcę lub biegłego.
 • Uszanowania swojej pracy poprzez proponowanie wynagrodzenia godnego wykonywanego dzieła.
 • Rzeczoznawcy i Biegłemu nie wolno dokonywać wyceny majątku własnego a także osoby bliskiej, lub innych czynności z zakresu praktyki zawodowej, nie tylko wówczas, gdy istnieje wyraźny zakaz ustawowy, lecz także wtedy gdy mogłoby to wywołać wątpliwości co do obiektywizmu rzeczoznawcy. Dotyczy to również sytuacji, gdy rzeczoznawca , biegły pozostaje w stosunku zależności osobistej, lub służbowej w odniesieniu do zamawiającego
 • Obowiązkiem Rzeczoznawcy i Biegłego jest godne reprezentowanie swojego środowiska zawodowego wobec innych osób lub środowisk zgodnie z jego umiejętnościami i wysokim poziomem zawodowym i etycznym.