Wymagane Dokumenty

Wymagane dokumenty dotyczące wyceny
1. Wycena maszyn i urządzeń

 1. Wykaz środków trwałych lub dokumenty o przysługujących prawach do środków technicznych
 2. Dokumentacja maszyn lub urządzeń (dane o producencie, roku produkcji, czasie eksploatacji, wydajności itp.)

 2. Wycena przedsiębiorstw, spółek

 1. Wykaz środków trwałych wg stanu na dzień wyceny.
 2. Biznes Plan
 3. Rachunek zysków i strat za ostanie 3 lata
 4. Bilans za ostanie 3 lata
 5. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
 6. Dane o przeciętnym zatrudnieniu i średnim wynagrodzeniu pracowników umysłowych, fizycznych w ostatnich 3 latach
 7. Dane księgowe (dot. wskaźników ekonomiczno – finansowych)

Wszystkie dokumenty niezbędne do wyceny przedsiębiorstwa/spółki ustalane są bezpośrednio ze Zleceniodawcą.

3. Wycena wartości niematerialnych i prawnych

 1. Księgowy wykaz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Rachunek zysków i strat z ostatnich trzech lat (w przypadku wyceny marki)
 3. Koszty ochrony, rejestracji i reklamy znaku towarowego (w przypadku wyceny marki)
 4.  Świadectwo ochronne w przypadku znaku chronionego

 

4. Wycena nieruchomości gruntowej

 1. Odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej
 4. Dane o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, bądź decyzja o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę)

5. Wycena nieruchomości zabudowanej 

 1. Odpis z księgi wieczystej
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Wyrys z mapy ewidencyjnej
 4. Dokumenty związane z obiektem, np: dokumentacja projektowa, potwierdzenie przyjęcia budynku do eksploatacji, wypis z rejestru budynków, inwentaryzacja obiektu, decyzja o warunkach zabudowy

W przypadku nieruchomości w trakcie budowy wymagane jest również pozwolenie na budowę.

6. Wycena nieruchomości lokalowej

 1. Aktualny odpis z księgi wieczystej lub aktu notarialnego w przypadku nieruchomości lokalowej
 2. Zaświadczenie o przysługującym prawie do spółdzielczego – własnościowego lokalu mieszkalnego w przypadku lokalu spółdzielczego
 3. Rzut lokalu
 4. Dane powierzchniowo – kubaturowe

7. Wycena nieruchomości komercyjnych

 1. Odpis z księgi wieczystej
 2. Wypis z rejestru gruntów
 3. Dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych budynków
 4. Wykaz powierzchni o odmiennej funkcji wchodzącej w skład obiektu
 5. Rzuty kondygnacji
 6. Mapa sytuacyjna nieruchomości (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej)
 7. Wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości