Województwo Opolskie – Wykaz Rzeczoznawców Biegłych

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Tomasz Basista budownictwo lądowe: podział budynków, wyodrębnianie samodzielnych lokali, kosztorysowanie robót budowlanych, ocena techniczna budynków i lokal 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00001
2. Dusza Zbigniew wykonawstwa robót budowlanych, montażu el. prefabrykowanych stalowych i żelbetonowych, org. robót i budowy, proj. konstrukcji budynków, wyc. robót budowlanych, metod wzmacniania i naprawy el. konstrukcyjnych budynków, ekspertyzy budowlan 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00003
3. Paweł Fiszer konstrukcje stalowe, metalowe systemy elewacji i dachów , budownictwo – mykologi 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00025
4. Henryk Lessing szkło budowlane (szyby zespolone, szkło hartowane, wzmacniane termicznie, badanie zawartości argonu i innych gazów szlachetnych w szybach zespolonych metodą nieniszczącą, opracowywanie instrukcji jakościowych zgodnie z normami PN-EN) 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00024
5. Sebastian Sig budownictwo i materiały budowlane, badanie odpowiedzialności w budownictwie w aspekcie przepisów prawa karnego,bezp.i higienę pracy przy wykonywaniu robót budowlanych 30.06.2016
zaświadczenie
nr 00110

 

AKUSTYKA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. ADAMCZYK JAROSŁAW akustyka wnętrz (pomieszczeń) 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

 

ANTYKI

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr różańska ewa maria  ocena i wycena dzieł sztuki i antyków 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr ZAPOROWSKI JAKUB  -wycena książek XIX w. i współczesnych- wycena map i pocztówek starych – wycena w zakresie podstawowym rękopisów- szacowanie wartości grafik starych i współczesnych 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

ARCHEOLOGIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. dr ŚLUSARSKA KATARZYNA  archeologia, ochrona dziedzictwa archeologicznego- osteologia człowieka (anatomia identyfikacji szczątków kostnych) 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. JASZKIEWICZ MARIUSZ  elektrotechnika, elektro instalacje, elektronika, linie kablowe i napowietrzne, maszyny elektryczne, automatyka przemysłowa, elektrotechnika i automatyka morska, urządzenia komputerowe, elektrotechnika i elektronika samochodowa, technika mikroprocesorowa  16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Grzegorz Rudowski BHP, badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, Prawo Pracy Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, a Ochrona Środowiska 27.04.2017 r.
zaświadczenie
nr 00002
2. Przemysław Stawiarski bezpieczeństwo i higiena pracy w zakresie budownictwa powszechnego i komunalnego, rolnego, budownictwa przemysłowego( hutnictwa, materiałów ogniotrwałych, metalowego, elektromaszynowego) oraz badania okoliczności i przyczyn wypadków przy prac 26.02.2002 r.
zaświadczenie
nr 00048

 

 

BIOLOGIA,BIOCHEMIA,GENETYKA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Adam Master identyfikacja genetyczna i biochemiczna 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00021
2. Danuta Pniewska genetyka sądowa 20.04.2002 r.
zaświadczenie
nr 00052

BROŃ BALISTYKA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Sławomir Kudełka badanie broni i balistyka 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00007
2. Krzysztof Zdeb badanie broni, amunicji, badania balistyczne 20.04.2002 r.
zaświadczenie
nr 00053

 

BADANIA  FIZYKOCHEMICZNE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. NOWAK JANUSZ badania fizykochemiczne 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

 

BANKOWOŚĆ

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. dr n. ekonom. KARKOWSKI PAWEŁ  finansów, bankowości, ekonomiki i wyceny przedsiębiorstw, organizacji, zarządzania i marketingu przedsiębiorstw, restrukturyzacji i prywatyzacji oraz wyceny wartości niematerialnych takich jak: znaki towarowe, umowy licencyjne, patenty i prawa autorskie 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr STĘPSKI PRZEMYSŁAW wycena przedsiębiorstw, czynsze, logistyka, bankowość, finanse ekonomia oraz podmioty gospodarcze (wycena udziałów i akcji, ocena prawidłowości funkcjonowania spółek, analizy ekonomiczno finansowe, wycena ryzyka w działalności gospodarczej, badanie bilansów, rachunku wyników, wycena składników 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. SAMSEL EUGENIUSZ bezpieczeństwo imprez masowych  16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. SZENK DARIUSZ Techniczna ochrona mieniai zarządzanie bezpieczeństwem obiektów 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

BEZPIECZEŃSTWO NURKOWANIA I PRACE PODWODNE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. POLESZAK STANISŁAW  bezpieczeństwo nurkowania i wykonywania robót podwodnych 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU KOLEJOWEGO

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. SWENDROWSKI BRONISŁAW bezpieczeństwo ruchu kolejowego 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

BHP

 

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. BEDNARZ KALINA bezpieczeństwo i higiena pracy 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. LAMEK JANUSZ BHP, ergonomia i ryzyko zawodowe 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

BIOCHEMIA

 

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr CZARNECKI SŁAWOMIR STEFAN  Genetyka i badania genetyczne, biologia, mikrobiologia, biochemia molekularna,  ochrona radiologiczna, ochrona zasobów przyrodniczych, audit systemów zarządzania jakością, diagnostyka laboratoryjna, nieinwazyjne badania prenatalne 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

BIOLOGIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. dr BEDNAREK JAROSŁAW  biologia: antropologia sądowa, identyfikacja człowieka, badania morfologiczno-porównawcze włosów 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr CZARNECKI SŁAWOMIR STEFAN  Genetyka i badania genetyczne, biologia, mikrobiologia, biochemia molekularna,  ochrona radiologiczna, ochrona zasobów przyrodniczych, audit systemów zarządzania jakością, diagnostyka laboratoryjna, nieinwazyjne badania prenatalne 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

BIOTECHNOLOGIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. dr n. med. SKWAREK MAGDALENA biotechnologia, diagnostyka laboratoryjna 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

BUDOWNICTWO  OKRĘTOWE I ŻEGLUGA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. JASZKIEWICZ MARIUSZ żeglarstwo obejmujące szkutnictwo oraz budowę i eksploatację jachtów morskich i śródlądowych (żaglowych, motorowych) 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. JASZKIEWICZ MARIUSZ elektrotechnika, elektroinstalacje, elektronika, linie kablowe i napowietrzne, maszyny elektryczne, automatyka przemysłowa, elektrotechnika i automatyka morska, urządzenia komputerowe, elektrotechnika i elektronika samochodowa, technika mikroprocesorowa 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

BUDOWNICTWO WODNE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. dr inż. CZARNECKI JANUSZ   – geologia, hydrogeologia, geotechnika,- hydrologia,- inżynieria środowiska,- budownictwo wodne.

 

16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

B U R S Z T Y N N I C T W O

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. GIERŁOWSKA GABRIELA bursztynnictwo 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

 

CENTRALNE  OGRZEWANIE

 

 

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. GAJEWSKI  PIOTR instalacje sanitarne i przemysłowe, ciepłownictwo (służebność przesyłu), wymiennikownie ciepła, ochrona środowiska, odpylanie, oczyszczalnie i przepompownie ścieków, ogrzewnictwo suszarnictwo, transport pneumatyczny, wodociągi i kanalizacja (służebność przesyłu), wentylacja i klimatyzacja, przyczyny zalewania nisko położonych piwnic 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. JUREWICZ ALOJZY  inżynieria sanitarna instalacje wod.-kan., gazowe, wentylacji i centralnego ogrzewania 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

C H E M I A

 

 

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. ANDRZEJEWICZMAREK jakość i ilość paliw płynnych i stałych (ropa naftowa, oleje napędowe, opałowe, smarowe, benzyny),gazy płynne oraz skraplane,jakość metali, wyrobów metalowych oraz powłok metalowych(galwanotechnika),

zabezpieczenia korozyjne,

jakość i ilość surowców i produktów

chemicznych i mineralnych ;

ochrona środowiska w tym odpady przemysłowe i recykling

produkty i substancje

16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

C H Ł O D N I C T W O

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. GAJEWSKI  PIOTR chłodnictwo ,inżynieria sanitarna, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, instalacje sanitarne i przemysłowe,  energetyka cieplna, hydrofornie wody, instalacje przemysłowe, centralne ogrzewanie, inżynieria środowiska, oczyszczalnie i przepompownie ścieków, instalacje wodociągowe, ujęcia i uzdatnianie wody, wentylacja i klimatyzacja, suszarnictwo, 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

CZYNSZE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr KRÓL GRZEGORZ  szacowanie wartości i ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, czynszów, nakładów i szkód związanych z bezumownym korzystaniem z nieruchomości 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. KURZAWA DARIUSZ czynsze, szacowanie nieruchomości, szacowanie ograniczonych praw rzeczowych w tym służebności przesyłu, wynagrodzeń z tytułu ustanowienia tych praw oraz wynagrodzeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

CHIRURGIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Tadeusz Augustyn chirurgia ogólna i dziecięca 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00029
2. Stanisław Kwiatkowski neurochirurgia dziecięca – neurologia, następstwa urazów czaszkowo-mózgowych 20.04.2002 r.
zaświadczenie
nr 00062

CHOROBY PŁUC

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Elżbieta Hajoł pulmonologia 17.12.2001 r. zaświadczenie
nr 00016

 

CHOROBY WEWNĘTRZNE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Grażyna Cieślik choroby wewnetrzne 16.01.2002 r.
zaświadczenia
nr 00041
2. Janusz Kąkol choroby wewnętrzne 26.02.2002 r.
zaświadczenie
nr 00046

 

CHOROBY ZAKAZNE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Andrzej Cieśla choroby wewnętrzne i choroby zakaźne 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00005

DROBIARSTWO

 

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. dr inż. GILEWSKI RYSZARD  drobiarstwo 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

DROGOWNICTWO (BUDOWNICTWO DROGOWE)

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. DŁUGOSZ JAN  drogownictwo (prawidłowość rozwiązań drogowych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego) 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. inż. FLAK EDWARD  – budownictwo drogowe obejmujące: projektowanie, wykonawstwo, normowanie, wycenę, kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych w warunkach ofertowych i przetargowych oraz ocenę prawidłowości przeprowadzania przetargów; 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

DERMATOLOGIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Iwona Kaczanowska dermatologia i wenerologia 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. Marianna Pawlicka dermatologia 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 DREWNA

LP. IMIĘ i NAZWISKO,KONTAKT SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Inż. Włodzimierz Ciupa meblarstwo, stolarka budowlana, meble tapicerowane oraz wyroby z drewna 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00021
2. Mgr inż. Antoni Szwed stolarka budowlana, okna, drzwi
i inne wyroby z drewna
20.04.2002 r.
zaświadczenie
nr 00052
3. Ryszard Całek meble, boazerie, stiuki, podłogi
stolarka budowlana
23.07.2002 r.
zaświadczenie
nr 00070
4. Mgr inż. Krzysztof Bieńkowski parkieciarstwo 10.09.2004 r.
zaświadczenie
nr 00078
5. Mgr Piotr Pióro parkieciarstwo 10.09.2004 r.
zaświadczenie
nr 00079
6. Mgr inż. Robert Jastrzębski parkieciarstwo,
podłogi drewniane
i drewnopodobne
14.03.2006 r.
zaświadczenie
nr  00088
7. Mgr. inż. Krzysztof Luber wyroby z drewna, stolarka budowlana
okna i drzwi drewniane
05.06.2006 r.
zaświadczenie
nr 00091
8. Mgr inż. Wiesław Kłysiewicz parkieciarstwo i podłogi drewniane 09.06.2010 r.
zaświadczenie
nr 00099
9. Inż. Wojciech Mikołajski meblarstwo, stolarka budowlana: podłogi, schody, okna, drzwi, meble tapicerowane oraz inne wyroby z drewna 16.04.2013 r.
zaświadczenie
00111
10. Mgr Aleksander Kądziela meblarstwo ( tapicerstwo ) 24.04.2014 r.
zaświadczenie
00119
11. Inż. Tomasz Cwityński meblarstwo ( wyroby z drewna, wyroby
z materiałów drewnopodobnych i drewnopochodnych,
ergonomia wnętrz
15.09.2014 r.
zaświadczenie
001120
12. Inż. Bernard Gojowy meblarstwo wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka otworowa, podłogi, konstrukcje drewniane domów 05.08.2016 r.
zaświadczenie
001129

EKONOMIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr BOHDZIEWICZ SŁAWOMIR ekonomia, podmioty gospodarcze, wycena udziałów spółek prawa handlowego, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. Dr KARKOWSKI PAWEŁ finansów, bankowości, ekonomiki i wyceny przedsiębiorstw, organizacji, zarządzania i marketingu przedsiębiorstw, restrukturyzacji i prywatyzacji oraz wyceny wartości niematerialnych takich jak: znaki towarowe, umowy licencyjne, patenty i prawa autorskie 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

ELEKTROENERGETYKA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. HERMAN MIROSŁAW  instalacje urządzeń elektrycznych w budownictwie oraz sieci elektroenergetycznej i trakcji elektrycznej oraz elektroenergetyka – procesy inwestycyjne, zarządzanie i ekonomika w bud. 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. JASZKIEWICZ MARIUSZ elektrotechnika, elektroinstalacje, elektronika, linie kablowe i napowietrzne, maszyny elektryczne, automatyka przemysłowa, elektrotechnika i automatyka morska, urządzenia komputer., elektrotechnika i elektronika samochodowa, technika mikroprocesorowa 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

E L E K T R O N I K A

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. JASZKIEWICZ MARIUSZ elektrotechnika, elektroinstalacje, elektronika, linie kablowe i napowietrzne, maszyny elektryczne, automatyka przemysłowa, elektrotechnika i automatyka morska, urządzenia komputerowe, elektrotechnika i elektronika samochodowa, technika mikroprocesorowa 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. MARLEWSKI MIROSŁAW  elektroniczny sprzęt powszechnego użytku, szacowanie RTV i AGD 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

ELEKTROTECHNIKA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. inż. BĄKOWSKI PAWEŁ – badania elektrotechniczne i pożarowe;- badania zapisów wizualnych (w tym fotografii) i monitoringów (ochrony dozorowanego mienia) 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. JASZKIEWICZ MARIUSZ  elektrotechnika, elektroinstalacje, elektronika, linie kablowe i napowietrzne, maszyny elektryczne, automatyka przemysłowa, elektrotechnika i automatyka morska, urządzenia komputerowe, elektrotechnika i elektronika samochodowa, technika mikroprocesorowa 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

E N T O M O L O G I A

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. dr KACZOROWSKA ELŻBIETA  entomologia, entomologia sądowa 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

E R G O N O M I A

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. inż. CWITYŃSKI TOMASZ  meblarstwo i wyroby z drewna, materiały drewnopodobne i drewnopochodne,- ergonomia wnętrz,- analiza realizacji przetargowych opartych na Prawie Zamówień Publicznych (stolarka meblowa) 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. inż. MATOŃ MACIEJ ergonomia i bezpieczeństwo pracy 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 


EKSPLOATACJA  MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Jerzy Socha urządzenia i instalacje do wytwarzania, przesyłania i odbioru ciepła – projektowanie, wykonawstwo, badanie i ocena stanu technicznego 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00027
2. Jan Szmidt urządzenia i instalacje do wytwarzania, przesyłania i odbioru ciepła – projektowanie, wykonawstwo, badanie i ocena stanu technicznego 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00026
3. Mgr Inż. Stanisław Królikowski maszyny i urządzenia,
/narzędzia elektryczne i ręczne maszyny budowlane, rolnicze i spożywcze/
20.04.2002r
zaświadczenie
nr 000053
4. Leszek Dworecki maszyny, urządzenia
i narzędzia ręczne i elektryczne
03.12.2002 r.
zaświadczenie
nr 00073

ELEKTRONIKA, ELEKTROTECHNIKA,RADIOTELEWIZJA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Krzysztof Pesela elektronika, elektrotechnika, inst. elekt. i technika wysokich napięć, automatyka przemysłowa, akustyka techniczna i elektroakustyka, sprzęt elktr. AGD, syst. elektroniczne, radiokomunikacji i radionawigacji morskiej, lądowej i lotniczej, komputery 17.12.2001 r. zaświadczenie
nr 00010
2. Andrzej Stechlik elektrotechnika: projektowanie, wykonawstwo, nadzór, dozór, eksploatacja instalacji urządzeń elektrycznych 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00009

GENETYKA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr CZARNECKI SŁAWOMIR STEFAN Genetyka i badania genetyczne, biologia, mikrobiologia, biochemia molekularna,  ochrona radiologiczna, ochrona zasobów przyrodniczych, audit systemów zarządzania jakością, diagnostyka laboratoryjna, nieinwazyjne badania prenatalne 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr TALARCZYK KRZYSZTOF  laboratoryjna genetyka sądowa 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

GEMMOLOGIA (METALE NIEŻELAZNE I KAMIENIE SZLACHETNE)

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Jacek Ożdżeński gemmologia kamienie szlachetne i wyroby jubilerskie 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. Dr inż. Grzegorz Benke ekspertyzy czystości metali szlachetnych
i wyrobów z metali szlachetnych
15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022
3. Dr inż. Maria Brzezicka ekspertyzy wyrobów z metali szlachetnych 26.02.2002 r.
zaświadczenie
nr 00046
4. Dr Włodzimierz Łapot gemmologia, ekspertyzy kamieni szlachetnych 26.02.2002 r.
zaświadczenie
nr 00043
5. Zbigniew Nowak gemmologia, złotnictwo
jubilerstwo, ocena jakości wyrobów
20.04.2002 r. zaświadczenie
nr 00058

 

ENDOKRYNOLOGIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Dr Dorota Roskosz-Trepka endokrynolog 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00001

 

ENERGETYKA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Mgr inż. Wiesława Janikowska energetyka (gazownictwo, ciepłownictwo, elektroenergetyka i niekonwencjonalne źródła energii) 27.04.2017 r.
zaświadczenie
nr 00002

 

 

FONOSKOPIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Włodzimierz Ciupa fonoskopia 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00021
2. Antoni Szwed fonoskopia 20.04.2002 r.
zaświadczenie
nr 00052

 

F I L A T E L I S T Y K A

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. WIĘCŁAW WALDEMAR filatelistyka 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

FOTOGRAFIA 

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr BÓL JERZY fotografia kryminalistyczna oraz kryminalistyczna i techniczna rekonstrukcja wypadków drogowych 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr KRASIŃSKI PIOTR  techniki wideo i fotografia 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

FUNDUSZE STRUKTURALNE UE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr HUSAREK DAGMARA  fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne zewnętrzne źródła finansowania 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr LIS MARKIEWICZ PRZEMYSŁAW jednolity rynek finansowy UE, nadzór finansowy, sieć bezp. finansowego, ekonomiczna analiza prawa rynku finansowego, stosowanie prawa rynku finansowego 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

GEODEZJA, KARTOGRAFIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Dr inż. Krzysztof Bortel geodezji i kartografia 16.01.2002 r.
zaświadczenia
nr 00041
2. Dr inż. Maria Brzezicka geodezji i kartografia 26.02.2002 r.
zaświadczenie
nr 00046
3. Mgr Jolanta Kowalczyk geodezji i kartografia 11.08.2005 r.
zaświadczenie
nr 00082

 

GEOLOGIA, HYDROGEOLOGIA, MELIORACJA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Danuta Kałużna melioracja wodna (kształtowanie i ochrona środowiska) erozja wodna gleb i zabiegi przeciwerozyjne, podstawy geologia 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00005
2. Jerzy Kowalik hydrogeologia, hydrologia – zmiana stosunków wodnych z pominięciem szkód powodziowych powodowanych przez duże rzek 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00011
3. Stanisław Trylski górnictwo, ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00013

 


GINEKOLOGIA – POŁOŻNICTWO

LP. IMIĘ i NAZWISKO, KONTAKT SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1.  Waldemar Setny ginekologia i położnictwo 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00027
2. Henryk Barzycki ginekologia i położnictw 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00026

 

HANDEL  I  MARKETING

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Adam Nowackidr n. ekonom. KARKOWSKI PAWEŁ finansów, bankowości, ekonomiki i wyceny przedsiębiorstw, organizacji, zarządzania i marketinguprzedsiębiorstw, restrukturyzacji i prywatyzacji oraz wyceny wartości niematerialnych takich jak: znaki towarowe, umowy licencyjne, patenty i prawa autorskie 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr LIS MARKIEWICZ PRZEMYSŁAW  – handel i marketing– ekonomia- przedsiębiorstwa- strukturalne fundusze europejskie 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

INFORMATYKA – KOMPUTERYZACJA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Tadeusz Buchliński komputerów, Internetu, elektronicznych nośników informacji oraz odzyskiwania danych komputerowych 17.12.2001 r. zaświadczenie
nr 00010
2. Leszek Stacherczak informatyka śledcza, internet, sieci komputerowe, elektroniczne nośniki informacji, telefony komórkowe, odzyskiwanie danych zawartych w komputerach i innych elektronicznych nośnikach danych 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00009
3. Zdzisław Tronina informatyka śledcza i przestępczość teleinformatyczna w tym: badanie zawartości i odzyskiwanie danych z nośników cyfrowych, elektr., magnetycznych i magnetooptycznych, bad. zawartości tel. komórkowych i kart SIM, badanie urządzeń PDA i GPS 16.01.2002 r. zaświadczenie
nr 00034

INSTALACJE-ELEKTRYCZNE, KANALIZACYJNE, SANITARNE, WODOCIĄGOWE, GAZOWE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Dorota Roskosz-Trepka wykonawstwo, nadzór nad wykonawstwem oraz eksploatacja instalacji sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00001
2. Zofia Wisiorek ocena stanu technicznego robót budowlanych – sanitarnych i szacowanie nieruchomości (budownictwo, wycena budynków i budowli), inż. sanitarna, wodna (instalacje zew. i wew., wodociąg., kanal., c.o.,gazowe, wentylacyjne oraz budowle hydrotechniczne) 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00003
3. Inż. Marek Homa instalacje gazowe – działanie i użytkowanie gazomierzy miechowych, turbinowych i rotorowych 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00025

 

JĘZYK MIGOW

LP. IMIĘ i NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1.  Wiesława Janikowska JĘZYK MIGOW 27.04.2017 r.
zaświadczenie
nr 00002
2. Dionizy Sośnia JĘZYK MIGOW 26.02.2002 r.
zaświadczenie
nr 00048

 

INFORMATYKA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. inż. BARTOCHOWSKI MAREK informatyka (komputery PC, analiza zawartości komputerowych nośników danych i prawa autorskie w zakresie oprogramowania) 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. inż. CZAPLIŃSKI LUCJAN  informatyka,teleinformatyka,sprzęt i oprogramowanie komputerowe,nośniki danych 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. HERMAN MIROSŁAW  instalacje urządzeń elektrycznych w budownictwie oraz sieci elektro-energetycznej i trakcji elektrycznej oraz elektro-energetyka – procesy inwestycyjne, zarządzanie i ekonomika w budownictwie 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. JASZKIEWICZ MARIUSZ elektrotechnika, elektroinstalacje, elektronika, linie kablowe i napowietrzne, maszyny elektryczne, automatyka przemysłowa, elektrotechnika i automatyka morska, urządzenia komputer., elektrotechnika i elektronika samochodowa, technika mikroprocesorowa 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

INSTALACJE  GAZOWE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. inż. JASKÓLSKI JAN  wewnętrzne instalacje i sieci gazowe,instalacje i sieci wod.-kan.instalacje i sieci ciepłowniczo- grzewcze  16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. WĄCHALSKI ANDRZEJ – instalacje gazowe, – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,- instalacje przewodów kominowych 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. GAJEWSKI PIOTR  instalacje sanitarne i przemysłowe, ciepłownictwo (służebność przesyłu), wymiennikownie ciepła, ochrona środowiska, odpylanie, oczyszczalnie i przepompownie ścieków, ogrzewnictwo, suszarnictwo, transport pneumatyczny, wodociągi i kanalizacja (służebność przesyłu), wentylacja i klimatyzacja, przyczyny zalewania nisko położonych piwnic 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. dr inż. PESTA RAFAŁ organizacja i zarządzanie,budownictwo,instalacje sanitarne,instalacje przemysłowe 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

INSTALACJE WODNE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. GAJEWSKI PIOTR instalacje sanitarne i przemysłowe, ciepłownictwo (służebność przesyłu), wymiennikownie ciepła, ochrona środowiska, odpylanie, oczyszczalnie i przepompownie ścieków, ogrzewnictwo, suszarnictwo, transport pneumatyczny, wodociągi i kanalizacja (służebność przesyłu), wentylacja i klimatyzacja, przyczyny zalewania nisko położonych piwnic 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. inż. JASKÓLSKI JAN   wewnętrzne instalacje i sieci gazowe,instalacje i sieci wod.-kan.instalacje i sieci ciepłowniczo-grzewcze 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

INSTRUMENTY  MUZYCZNE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr WAWRYKÓW WOJCIECH  budownictwo organów piszczałkowych 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

INTERWENCJE SŁUŻB MUNDUROWYCH

SZTUKA I SPORTY WALKI I SAMOOBRONY

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr DASZKIEWICZ WOJCIECH Taktyka i technika interwencji służb mundurowychSztuki i sporty walki oraz samoobrony 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

INŻYNIERIA  SANITARNA  ORAZ  WOD.-KAN.

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. BYKOWSKI ZBIGNIEW inżynieria i instalacja sanitarna  oraz  szacowanie nieruchomości 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. GAJEWSKI PIOTR instalacje sanitarne i przemysłowe, ciepłownictwo (służebność przesyłu), wymiennikownie ciepła, ochrona środowiska, odpylanie, oczyszczalnie i przepompownie ścieków, ogrzewnictwo, suszarnictwo, transport pneumatyczny, wodociągi i kanalizacja (służebność przesyłu), wentylacja i klimatyzacja,przyczyny zalewania nisko położonych piwnic 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. dr inż. CZARNECKI JANUSZ – geologia, hydrogeologia, geotechnika,- hydrologia,- inżynieria środowiska;- budownictwo wodne. 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. ZYCH GRZEGORZ – inżynieria środowiska,- inżynieria sanitarna,- termomodernizacja i charakterystyka energetyczna budynków 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

JACHTY – PROMY – BARKI – WYCENY

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Piotr Kaczanowski Jachty żaglowe i motorowe – wycena, opinie,
wyceny stanu technicznego, kosztorysy napraw
16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

 

JU B I L E R S T W O

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. LUKS WŁODZIMIERZ złotnictwo i jubilerstwoEkspertyza diamentów, kamieni szlachetnych, brylantów, imitacji i produktów sztucznych, pereł, bursztynów 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

 

KARTOGRAFIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. CIEŚLIK MAGDALENA  geodezja i kartografia 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. Marianna Pawlicka   geodezja i kartografia 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Iwona Kaczanowska – instalacje gazowe,– instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne,– instalacje przewodów kominowych 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

K O M I N I A R S T W O

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. GRZENKOWICZ MATEUSZ kominiarstwo 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. tech. FRĄC JAN  kominiarstwo 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

K O N S T R U KC J E  B U D O W L A N E

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. inż. KARGER TOMASZ  budownictwo w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nadzór i kontrola techniczna wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych, kosztorysowanie robót budowlanych, weryfikacja nakładów rzeczowych robót budowlanych oraz ocena stanu tech. budynków i budowli 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. inż. KIEŁCZYŃSKA-SZEJKO DANUTA  budownictwo lądowe specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

KOROZJA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr BŁAWAT JÓZEF jakość i ilość paliw płynnych i stałych (ropa naftowa, oleje napędowe, opałowe, smarowe, benzyny),gazy płynne oraz skraplane,jakość metali, wyrobów metalowych oraz powłok metalowych

(galwanotechnika),

zabezpieczenia korozyjne,

jakość i ilość surowców i produktów

chemicznych i mineralnych ;

ochrona środowiska w tym odpady przemysłowe i recykling

produkty i substancje niebezpieczne

 

16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

KOSMETOLOGII

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr rOKITA-ŁADWIKOWSKA – kosmetologia pielęgnacyjna, – odnowa biologiczna 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

KSIĄŻKI I STARODRUKI

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr ZAPOROWSKI JAKUB   wycena książek XIX w. i współczesnych- wycena map i pocztówek starych- wycena w zakresie podstawowym rękopisów- szacowanie wartości grafik starych i współczesnych 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

KYNOLOGIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr GOLISZ SEBASTIAN psychologia zachowań psów oraz zagrożeń z nich wynikających dla człowieka a także oceny prawidłowości dozoru i nadzoru osób (właściciela) nad psami oraz przestrzegania przez właściciela przepisów dotyczących posiadania psów 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr KUŹNIEWSKA ALICJA – psychologia zwierząt- kynologia 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

KARDIOLOGIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1.  Włodzimierz Ciupa kardiologia 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00021
2. . Antoni Szwed kardiologia 20.04.2002 r.
zaświadczenie
nr 00052

 

KOLEJNICTWO

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Krzysztof Bortel bezpieczeństwo transportu kolejowego w zakresie warunków technicznych organizacyjnych, zapewniających: bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych, ochronne przeciwpożarową i ochronę środowiska – dot. transportu 16.01.2002 r.
zaświadczenia
nr 00041
2. Maria Brzezicka eksploatacja, naprawa, ocena stanu techicznego kolejowych pojazdów szynowych oraz obiektów zaplecza technicznego kolei 26.02.2002 r.
zaświadczenie
nr 00046
3. Jolanta Kowalczyk budowa i eksploatacja maszyn- pojazdy kolejowe i tramwajowe, wycena maszyn urządzeń i pojazdów 11.08.2005 r.
zaświadczenie
nr 00082

 

KRYMINALISTYKA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Danuta Kałużna wariografia kryminalistyczna 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00005
2. Jerzy Kowalik badania daktyloskopijne oraz badania antropologiczne(identyfikacja osób ze zdjęć fotograficznych, zapisów wideo i nagrań pochodzących z systemów monitoringowych) 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00011
3. Stanisław Trylski ekspertyzy dokumentów, badania autentyczności oraz autorstwa pisma ręcznego, podpisów, odcisków stempli i pieczątek 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00013

 


KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE, EKONOMIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Waldemar Setny rachunkowość, finanse i podatki – biegły rewiden 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00027
2. Henryk Barzycki rachunkowość, finanse, połączenia, przekształcenia, podział spółek, księgowość, rachunkowość wspólnot mieszkaniowych 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00026
3.  Stanisław Królikowski rachunkowość (bad. sprawozdań fin., ewid. księgowej, prawidłowego rozl. kosztów, analiza rzetelności i prawidłowości i zgodności ksiąg rach. z przepisami ustawy o rach.) podatek VAT i CIT 20.04.2002r
zaświadczenie
nr 000053

 

LAKIERNICTWO

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Tadeusz Buchliński lakiernictwo powierzchni metalowych, lakiernictwo pojazdow 17.12.2001 r. zaświadczenie
nr 00010

LEŚNICTWO

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. KLAWIKOWSKI ZBIGNIEW leśnictwo ze szczególnym uwzględnieniem wyceny drzew, lasów i drewna , ochrona środowiska leśnego, zagadnienia łowieckie i szkody w tym zakresie 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. ZIELIŃSKI MARIAN leśnictwo, łowiectwo, szkodnictwo leśne, ochrona środowiska leśnego, wycena wartości drzew, lasów i szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

LOGISTYKA

 

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr STĘPSKI PRZEMYSŁAW wycena przedsiębiorstw, czynsze, logistyka, bankowość, finanse ekonomia oraz podmioty gospodarcze (wycena udziałów i akcji, ocena prawidłowości funkcjonowania spółek, analizy ekonomiczno finansowe, wycena ryzyka w działalności gospodarczej, badanie bilansów, rachunku wyników, wycena składników majątkowych przedsiębiorstw, wycena składowania w magazynach, składach celnych, placach i innych, wycena kosztów kompleksowych transportu lotniczego, morskiego, samochodowego, przesyłek kurierskich i innych, wycena kosztów obsługi celno-podatkowej, wycena kosztów kompleksowej obsługi logistycznej, wycena czynszów w nieruchomościach handlowych, biurowych i magazynowych) 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

ŁOWIECTWO

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. ZIELIŃSKI MARIAN  leśnictwo, łowiectwo, szkodnictwo leśne, ochrona środowiska leśnego, wycena wartości drzew, lasów i szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. NOREK JAN  leśnictwo ze szczególnym uwzględnieniem wyceny drzew, lasów i drewna , ochrona środowiska leśnego, zagadnienia łowieckie i szkody w tym zakresie 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

 

 

 


KSIĘGOWOŚĆ, RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE, EKONOMIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Waldemar Setny rachunkowość, finanse i podatki – biegły rewiden 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00027
2. Henryk Barzycki rachunkowość, finanse, połączenia, przekształcenia, podział spółek, księgowość, rachunkowość wspólnot mieszkaniowych 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00026
3.  Stanisław Królikowski rachunkowość (bad. sprawozdań fin., ewid. księgowej, prawidłowego rozl. kosztów, analiza rzetelności i prawidłowości i zgodności ksiąg rach. z przepisami ustawy o rach.) podatek VAT i CIT 20.04.2002r
zaświadczenie
nr 000053

 

LARYNGOLOGIA – OTOLARYNGOLOGI

LP. IMIĘ i NAZWISKO,  KONTAKT SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Dorota Roskosz-Trepka otolaryngologia 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00001
2. Zofia Wisiorek laryngologi 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00003

 

LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO, MYŚLISTWO, DENDROLOGIA, OCHRONA FAUNY

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Mgr inż. Wiesława Janikowska leczenie i pielęgnacja drzew oraz urządzanie i utrzymywanie zieleni 27.04.2017 r.
zaświadczenie
nr 00002
2. Mgr Dionizy Sośnia gospodarka łowiecka i myślistwo oraz ochrona fauny , ornitolog 26.02.2002 r.
zaświadczenie
nr 00048
3. Janina Długoń-Kaczyńska ybactwo śródlądowe, łowiectwo podwodne, wędkarstwo 29.03.2012 r.
zaświadczenie
nr 00093

 

LOTNICTWO

LP. IMIĘ i NAZWISKO,KONTAKT SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Inż. Włodzimierz Ciupa LOTNICTWO 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00021

 

MECHANIKA, MASZYNY, URZĄDZENIA, SEJFY

LP. IMIĘ i NAZWISKO, KONTAKT SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1.  Krzysztof Bortel mechanika ze szczególnym uwzględnieniem maszyn, urządzeń i środków transportu oraz materiałoznawstwo, wycena maszyn i urządzeń pojazdów 16.01.2002 r.
zaświadczenia
nr 00041
2.  Maria Brzezicka kasy pancerne, sejf , ocena stanu technicznego i wycena maszyn i urządzeń oraz ocena maszyn i urządzeń pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz eksploatację obiektów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska 26.02.2002 r.
zaświadczenie
nr 00046
3. Mgr Jolanta Kowalczyk chemia- paliwa płynne 11.08.2005 r.
zaświadczenie
nr 00082

 

MEDYCYNA PRACY, PRZEMYSŁOWA, SĄDOWA, WYPADKOWA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Danuta Kałużna medycyna sądowa , ocena sprzętu i aparatury medycznej oraz transportu samochodowego 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00005
2. Jerzy Kowalik toksykologia sądowo-lekarska , medycyna przemysłowa 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00011
3. Stanisław Trylski ocena sprzętu i aparatury medycznej oraz transportu samochodowego 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00013

 

MASZYNY  I  URZĄDZENIA 

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. GÓRAJ FRANCISZEK    – maszynoznawstwo,- wycena i ocena maszyn rolniczych- mechanika maszyn rolniczych,- maszyn do robót drogowych i ziemnych oraz wypadków związanych z eksploatacją tych maszyn

– wycena urządzeń technicznych

16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. GRABOWSKI STANISŁAW  weryfikacja sporządzanie kosztorysów napraw pojazdów oraz wyceny wartości pojazdów, maszyn, urządzeń i innych ruchomości 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

M E B L A R S T W O

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. inż. CWITYŃSKI TOMASZ   – meblarstwo i wyroby z drewna, materiały drewnopodobne i drewnopochodne,- ergonomia wnętrz,- analiza realizacji przetargowych opartych na Prawie Zamówień Publicznych (stolarka meblowa) 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. KOWALSKI STANISŁAW  technologia drewna, materiałoznawstwo 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

MECHANIKA SAMOCHODOWA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. inż. ARSENIUK LECH ekspertyzy i oceny techniczne techniki motoryzacyjnej, wycena wartości pojazdów i określanie jakości napraw 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. inż. KUŹMICKI KRZYSZTOF   technika motoryzacyjna w dziedzinie: wyceny wartości pojazdów, weryfikacji i sporządzania kalkulacji kosztów napraw pojazdów, weryfikacji jakości oraz sposobu wykonanych napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych, weryfikacja zakresu uszkodzeń pojazdów, mechanika pojazdowa 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

M E C H A N I K A

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. inż. PAWSKI ADAM   wycena maszyn, motoryzacja, mechanika oraz BHP, wycena przedsiębiorstw 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. dr inż. STUCZYŃSKI jerzy badanie materiałów i wytrzymałości konstrukcji 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

MECHANIZACJA ROLNICTWA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. GÓRAJ FRANCISZEK  maszynoznawstwo,- wycena i ocena maszyn rolniczychmechanika maszyn rolniczych,– wycena urządzeń technicznych 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. CZESŁAW KUŹMIŃSKI maszyny rolnicze- wycenatechnologia i ekonomika rolnictwa 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

MOBBING I DYSKRYMINACJA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr SIKORSKA KAROLINA rozpoznawanie i przeciwdziałanie mobbingowi dyskryminacji 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

M Y K O L O G I A (GRZYBY – BUDOWNICTWO)

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. arch. BOBRAS TOMASZ – architektura- mykologiaw budownictwie 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. inż. KOWALSKI RYSZARD budownictwo,wykonawstworobót budowlanychkosztorysowanie

robót budowlanych/

mykologia

15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 


NEFROLOGIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Waldemar Setny nefrologia i choroby wewnętrzne 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00027
2.  Henryk Barzycki nadciśnienie tętnicze- hipertensjologia 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00026

 

NIERUCHOMOŚCI – GOSPODARKA, OBRÓT, POŚREDNICTWO, SZACOWANIE, ZARZĄD

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. ANDRUSZKIEWICZ ELŻBIETA  sporządzanie inwentaryzacji budynków dla potrzeb określenia powierzchni oraz sporządzania inwentaryzacji dla potrzeb wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali; 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr BOŻEK MONIKA   szacowanie nieruchomości,wycena przedsiębiorstw 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

NEUROLOGIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Tadeusz Buchliński neurologia 17.12.2001 r. zaświadczenie
nr 00010
2. Leszek Stacherczak neurologia 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00009

 

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. GREFKIEWICZ MARIAN  ochrona informacji niejawnych 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

OCHRONA MIENIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. inż. BĄKOWSKI PAWEŁ  – badania elektrotechniczne i pożarowe;- badania zapisów wizualnych (w tym fotografii) i monitoringów (ochrony dozorowanego mienia) 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. SZENK DARIUSZ   Techniczna ochrona mieniai zarządzanie bezpieczeństwem obiektów 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

OCHRONA ŚRODOWISKA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1.  

 

 

mgr BŁAWAT JÓZEF

jakość i ilość paliw płynnych i stałych (ropa naftowa, oleje napędowe, opałowe, smarowe, benzyny),gazy płynne oraz skraplane,jakość metali, wyrobów metalowych oraz powłok metalowych

(galwanotechnika),

zabezpieczenia korozyjne,

jakość i ilość surowców i produktów

chemicznych i mineralnych ;

ochrona środowiska w tym odpady przemysłowe i recykling

produkty i substancje niebezpieczne

16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE I ZOBOWIĄZANIOWE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr KRÓL GRZEGORZ  szacowanie wartości i ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. KURZAWA DARIUSZ  czynsze, szacowanie nieruchomości, szacowanie ograniczonych praw rzeczowych w tym służebności przesyłu, wynagrodzeń z tytułu ustanowienia tych praw oraz wynagrodzeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

OGRODNICTWO  I  TERENY ZIELENI

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. PANASEWICZ ANNA  architektura krajobrazu (ogrodnictwo, dendrologia, pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w tym zabytkowej, założenia ogrodowe, ochrona środowiska) 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr SMULSKI JEREMIASZ  Ogrody, wykonawstwo terenów zieleni i boisk trawiastych 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

OBUWIA, KALETNICTWO

LP. IMIĘ i NAZWISKO, KONTAKT SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Mgr inż. Wiesława Janikowska ekspertyzy wyrobów skórzanych i z tworzyw sztucznych: obuwia, odzieży, galanterii, tapicerek meblowych i samochodowych 27.04.2017 r.
zaświadczenie
nr 00002
2. Mgr Dionizy Sośnia obuwie (obuwie sportowe
jakość i wycena)
26.02.2002 r.
zaświadczenie
nr 00048
3. Mgr Janina Długoń-Kaczyńska ocena jakości obuwia
kaletnictwo
29.03.2012 r.
zaświadczenie
nr 00093
4. Dorota Głąb obuwnictwo 27.07.2011 r.
zaświadczenie
nr 00102
5. Krzysztof Kasprzyk obuwnictwo 22.12.2011 r.
zaświadczenie
nr 00105
6. Monika Czyż obuwnictwo, kaletnictwo 21.12.2012 r.
zaświadczenie
nr 00110
7. Mgr Grzegorz Chrząstek obuwie, kaletnictwo 13.02.2015 r.
zaświadczenie
nr 00122
8. Mgr inż. Anna Subel technologia obuwia 10.08.2015 r.
zaświadczenie
00124
9. inż. Zbigniew Fabiś obuwie, wyroby kaletnicze i skórzane oraz syntetyczne 27.04.2017 r.
zaświadczenie
00132

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. omasz Basista bezpieczeństwo przeciwpożarowa 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00001
2. Dusza Zbigniew ustalanie przyczyn pożarów i wybuchów 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00003

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA, OCHRONA PRZYRODY

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Adam Master Yochrona środowiska, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska ochrony przyrody, zieleni, środowiska w planowaniu przestrzennym i procesie inwestycyjnym 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00021
2. Danuta Pniewska ochrona środowiska, specjalność ochrona ziemi, gospodarka odpadami 20.04.2002 r.
zaświadczenie
nr 00052

OKULISTYKA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Sławomir Kudełka choroby oczu 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00007

 

ONKOLOGIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Tadeusz Augustyn Onkologia 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00029

ORTOPEDIA – TRAUMATOLOGIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Elżbieta Hajoł ortopedia i traumatologia, rehabilitacja medyczna, medycyna sportowa 17.12.2001 r. zaświadczenie
nr 00016

 

OCHRONA PRAW AUTORSKICH  I  INNYCH

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. CZABAJSKI JACEK wynalazczość, ochrona własności przemysłowej w tym: ochrona znaków towarowych i zwalczanie nieuczciwej konkurencji 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. dr n. ekonom. KARKOWSKI PAWEŁ   finansów, bankowości, ekonomiki i wyceny przedsiębiorstw, organizacji, zarządzania i marketingu przedsiębiorstw, restrukturyzacji i prywatyzacji oraz wyceny wartości niematerialnych takich jak: znaki towarowe, umowy licencyjne, patenty i prawa autorskie 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

P A R K I E C I A R S T W O

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. KURNIKOWSKI JAROSŁAW  parkieciarstwo i posadzkarstwo 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. STANKIEWICZ DARIUSZ  parkieciarstwo, podłogi drewniane i drewnopodobneoraz posadzkarstwo 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

PEDAGOGIKA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr BYCZKOWSKA JÓZEFA pedagogika, psychologia, komunikacja społeczna, sprawy konsumenckie, dyskryminacja 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

P E T R O C H E M I A

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. ANDRZEJEWICZMAREK  chemia i przemysł chemiczny,paliwa stałe, płynne oraz produkty naftowe,towaroznawstwo  16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2.  

 

mgr BŁAWAT JÓZEF

jakość i ilość paliw płynnych i stałych (ropa naftowa, oleje napędowe, opałowe, smarowe, benzyny), gazy płynne  oraz skraplane,jakość metali, wyrobów metalowych oraz powłok metalowych (galwanotechnika) i zabezpieczenia korozyjne,jakość i ilość surowców i produktów chemicznych i mineralnych

ochrona środowiska w tym odpady przemysłowe i recykling

produkty i substancje niebezpieczne

15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

PODMIOTY  GOSPODARCZE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr BOHDZIEWICZ  SŁAWOMIR ekonomia, podmioty gospodarcze, wycena udziałów spółek prawa handlowego, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie. 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr LIS MARKIEWICZ PRZEMYSŁAW nauki ekonomiczne obejmujące wszelką działalność związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej(analizy, podatki, rachunkowość, ZUS 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

 

POJAZDY  SAMOCHODOWE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. DĄBEK RAFAŁ – technika motoryzacyjna,- sporządzanie i ocena kalkulacji kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,- wycena wartości pojazdów samochodowych- bezpieczeństwo ruchu drogowego 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. GRABOWSKI STANISŁAW  weryfikacja sporządzanie kosztorysów napraw pojazdów oraz wyceny wartości pojazdów, maszyn, urządzeń i innych ruchomości 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

P O Ż A R N I C T W O

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. MIŁEJKO WALDEMAR ustalanie przyczyn pożarów 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

 

PEDIATRIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Grażyna Cieślik pediatria 16.01.2002 r.
zaświadczenia
nr 00041
2. Janusz Kąkol pediatria 26.02.2002 r.
zaświadczenie
nr 00046

 

PIELĘGNIARSTWO

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Andrzej Cieśla pielęgniarstwo 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00005

POLIGRAFIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Iwona Kaczanowska poligrafia 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

 


PRZETWÓRSTWO – PRZEMYSŁ

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Jerzy Socha produkcja mięsa i przetwórstwa mięsnego 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00027
2. Jan Szmidt technologia suszenia i wypalania wyrobów ceramicznych, budowa urządzeń suszarniczych i piecowych 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00026

PSYCHIATRIA PSYCHOLOGIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Krzysztof Pesela psychiatria z wyłączeniem psychiatrii dzieci i młodzieżY 17.12.2001 r. zaświadczenie
nr 00010
2. Andrzej Stechlik psychologia klinicznA 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00009

PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

LP. IMIĘ i NAZWISKO, KONTAKT SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Dr inż. Krzysztof Bortel tworzywa sztuczne rury z tworzyw farby i lakiery 16.01.2002 r.
zaświadczenia
nr 00041
2. Dr inż. Maria Brzezicka analiza materiałów organicznych na zawartość metali w węglu,
tworzywach, związkach organicznych produktach-w tym spożywczych
26.02.2002 r.
zaświadczenie
nr 00046
3. Mgr Jolanta Kowalczyk chemia- paliwa płynne 11.08.2005 r.
zaświadczenie
nr 00082

PRZEDSIĘBIORSTWA – SPÓŁKI – UDZIAŁY – AKCJE – WYCENA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Iwona Kaczanowska  Wyceny przedsiębiorstw i ich składników- wycena majątku , wycena marki , wycena udziałów , wycena akcji , wycena szkody gospodarczej 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. Marianna Pawlicka Wyceny przedsiębiorstw i ich składników- wycena majątku , wycena marki , wycena udziałów , wycena akcji , wycena szkody gospodarczej 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

REHABILITACJA

 

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Jacek Ożdżeński rehabilitacja 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

 

REUMATOLOGI

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Dr Dorota Roskosz-Trepka REUMATOLOGI 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00001

 

RUCH DROGOWY

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. BARTOSZEWICZ  RYSZARD  ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych oraz ustalanie przyczyn pożarów pojazdów samochodowych 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. DĄBEK RAFAŁ  – technika motoryzacyjna- sporządzanie i ocena kalkulacji kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych,- wycena wartości 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

RYBACTWO

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. dr KULIŃSKI WOJCIECH rybactwo śródlądowei ochrona wód 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. Prof. dr hab. SZCZERBOWSKI JAN  rybactwo śródlądowei ochrona wód 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

PRAWO GOSPODARCZE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr GIERSZEWSKI ROBERT  prawo podatkowe, księgowość , spółki handlowe, sprawy gospodarcze 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr SADOWSKA ALINA   księgowość (biegły rewident), spółki handlowe, prawo gospodarcze, prawo podatkowe 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

PRAWO PODATKOWE

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr KILIŃSKI LECH  nauki ekonomiczne obejmujące wszelką działalność związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej (analizy, podatki, rachunkowość, ZUS) 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr WITEK PIOTR księgowość, rachunkowość i finanse oraz podatki ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń własnościowych 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

 

 

 

 

ROLNICTWO – OGRODNICTWO – PSZCZELNICTWO

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Mgr inż. Wiesława Janikowska Oanalizy roślin (skład chemiczny, pochodzenie, klasyfikacja,wiek,wygląd), włączając rośliny uprawne 27.04.2017 r.
zaświadczenie
nr 00002

 

ROLNICTWO

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Iwona Kaczanowska Wycena gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych , Wycena maszyn rolniczych 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. Marianna Pawlicka Wycena inwentarza żywego. Wycena produkcji w toku. Wartość gospodarstwa lub przedsiębiorstwa rolnego. 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

RUCH DROGOWY-WYPADKI-TECHNIKA SAMOCHODOWA-KRYMINALISTYKA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Włodzimierz Ciupa ekspertyzy wypadków drogowych, mechanika pojazdowa oraz wycena pojazdów i kosztów napraw 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00021
2. Antoni Szwed technika i mechanika samochodowa (ocena stanu technicznego, konstrukcja i eksploatacja pojazdów osobowych oraz ciężarowych) rekonstrukcja wypadków drogowych 20.04.2002 r.
zaświadczenie
nr 00052

SEKSUOLOGIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Krzysztof Bortel seksuologia 16.01.2002 r.
zaświadczenia
nr 00041

 

 

STOMATOLOGIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Danuta Kałużna protetyka i stomatologia 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00005

 

SZKODY GÓRNICZE I PRZEMYSŁOW

LP. IMIĘ i NAZWISKO, KONTAKT SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Waldemar Setny szkody górnicze i przemysłowe 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00027
2. Henryk Barzycki szkody górnicze i przemysłowe 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00026

 

 

SZTUKA-ZABYTKI-MALARSTWO-RZEŹBA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1.  Tadeusz Buchliński rewaloryzacja i konserwacja zabytków 17.12.2001 r. zaświadczenie
nr 00010
2. Leszek Stacherczak wycena ruchomości w tym przedmiotów rzemiosła artystycznego, prace konserwatorsko – stolarskie 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00009
3.  Zdzisław Tronina Biegły w zakresie dzieł sztuki – Rzeczoznawca Ministerialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 16.01.2002 r. zaświadczenie
nr 00034

TELEKOMUNIKACJ

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Dorota Roskosz-Trepka telekomunikacja kablowa 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00001
2. Zofia Wisiorek telekomunikacja 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00003
3. Inż. Marek Homa telekomunikacja kablowa 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00025

 

TELEFONIA KOMÓRKOWA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. dr ŻYGADŁO ANDRZEJ – informatyka  i prawa autorskie- analiza telefonów komórkowych i urządzeń mobilnych 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. BEDNAREK MICHAŁ                   Informatyka telekomunikacyjna, odzyskiwanie danych z telefonów komórkowych, z kart SIM, odzyskiwanie usuniętych danych z kart SIM, ekspertyzy techniczne 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

TOKSYKOLOGIA /ALKOHOL-PRZEMYSŁ/ CHEMIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Wiesława Janikowska toksykologia leków i trucizn organicznych 27.04.2017 r.
zaświadczenie
nr 00002
2. Dionizy Sośnia toksykologia sądowo – lekarska 26.02.2002 r.
zaświadczenie
nr 00048

 

 

TRANSPORT

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Włodzimierz Ciupa mocowanie ładunków w transporcie drogowym oraz analiza czasu pracy kierowców, analiza wykresówek, danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00021
2.  Antoni Szwed transport i przewóz – analiza wykresówek i danych cyfrowych z tachografów poj. sam., przewóz towarów,  towarów niebezpiecznych ADR, osób i zwierząt oraz analiza czasu pracy kierowców 20.04.2002 r.
zaświadczenie
nr 00052

 

UROLOG

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Krzysztof Bortel urologia 16.01.2002 r.
zaświadczenia
nr 00041

 

URZĄDZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (AGD)

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. MARLEWSKI  MIROSŁAW elektroniczny sprzęt powszechnego użytku, szacowanie ruchomości,sprzętu elektronicznego  maszyn, urządzeń i pojazdów 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr inż. KOWALSKI ROBERT   instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, inwestycje, nadzór, kosztorysowanie,artykuły i sprzęt gospodarstwa domowego , Urządzenia i instalacje elektryczne,
Sprzęt RTV i AGD,
telefony komórkowe,
15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

UBEZPIECZENIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr JUCHNIEWICZ PIOTR  zamówienia publiczne,ocena ryzyka,ubezpieczenia gospodarcze 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023

 

USŁUGI BYTOWE

LP. IMIĘ i NAZWISKO, KONTAKT SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Danuta Kałużna ekspertyza napraw i strojenia instrumentów klawiszowych 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00005
2. Jerzy Kowalik blacharstwo pojazdowe 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00011
3. Stanisław Trylski ślusarstwo 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00013
4. Zdzisław Gorgol fryzjerstwo 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00015
5. Stanisław Chrząstek kaletnictwo 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00019
6. Tadeusz Depta piekarnictwo i ciastkarstwo 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00017
7. Józef Zdeb blacharstwo i lakiernictwo samochodowe 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00030
8. Jarosław Kocela krawiectwo ciężkie damskie i męskie 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00020
9. Edward Pękała. mechanika pojazdowa 26.02.2002 r.
zaświadczenie
nr 00049
10. Zbigniew Matula kominiarstwo, przewody kominowe, spalinowe,
wentylacyjne
20.04.2002 r.
zaświadczenie
nr 00059
11. Zygmunt Molin mechanika pojazdowa 06.04.2005 r.
zaświadczenie
nr 00081
12. Mgr Joanna Ceglarska Fryzjerstwo
( zabiegi fryzjerskie, przedłużanie włosów )
16.04.2013 r.
zaświadczenie
nr 00114
13. Sławomir Pardela Kominiarstwo, przewody kominowe, wentylacyjne, spalinowe, dymowe, wentylacja nawiewna-wywiewna 29.04.2016 r.
zaświadczenie
nr 00127
14 Lesław Skorupski Grzyboznawstwo 01.07.2016 r.
zaświadczenie
nr 00128
15 Mgr Mariusz Zdzisław Zawada Usługi rachunkowo- księgowe, usługi audytu
oraz usługi doradztwa podatkowego
14.12.2016 r.
zaświadczenie
nr 00130

 

16 Mgr inż. Wiesława Janikowska ekspertyzy wyrobów skórzanych i skóropodobnych 27.04.2017 r.
zaświadczenie
nr 00002

 

WETERYNARIA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Danuta Kałużna weterynaria 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00005

 

 


WYCENA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Waldemar Setny wycena praw własności intelektualnej 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00027
2. Henryk Barzycki wycena praw własności intelektualnej 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00026

 

WYNALAZCZOŚĆ-RACJONALIZATORSTWO-PATENTY

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Tadeusz Buchliński wynalazczość, ochrona znaków towarowych, zapobieganie nieuczciwej konkurencji 17.12.2001 r. zaświadczenie
nr 00010

WŁÓKIENNICTWO

LP. IMIĘ i NAZWISKO,  KONTAKT SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Inż. Dorota Roskosz-Trepka dziewiarstwo, pończosznictwo
konfekcja tkaniny
17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00001
2. Zofia Wisiorek krawiectwo damskie i męskie,
lekkie i ciężkie, konfekcja tkaniny
17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00003
3. Inż. Marek Homa towaroznawstwo włókiennicze
chemiczna technologia włókna technicznego
dziewiarstwo, konfekcja, pończosznictwo
16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00025
4. Dr inż. Elżbieta Targosz – Wrona włókiennictwo i towaroznawstwo włókiennicze, konfekcja 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00024
5. Monika Czyż Ocena jakości wyrobów tekstylno – odzieżowych 30.06.2016
zaświadczenie
nr 00110

WYCENA UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. OLSZEWSKI KRZYSZTOF wycena przedsiębiorstw i wycena udziałów spółek prawa handlowego,wycena nieruchomości 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. mgr KANKOWSKI MAREK – rachunkowość i badanie sprawozdań finansowych,- badanie planów przekształceń, podziałów i połączeń,- wyceny przedsiębiorstw, udziałów i akcji 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022

 

 

 

 

ZARZĄDZANIE-ORGANIZACJA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. Tomasz Basista zarządzanie nieruchomościami, księgowość i podatki wspólnot mieszkaniowych 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00001
2. Dusza Zbigniew zarzadzanie nieruchomościami, ustalanie stanu faktycznego przedsiębiorstw w postepowaniach upadłościowych, zawarcia układu w post.upadł. i naprawczych 17.12.2001 r.
zaświadczenie
nr 00003
3. Paweł Fiszer organizacja zarządzania w służbie zdrowia 16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00025
4. Henryk Lessing organizacja i zarządzanie, biegły rewident 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00024

 

ŻEGLUGA

LP. IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ ZAŚWIADCZENIE
1. mgr inż. GÓRAJEK ANDRZEJ żeglarstwo obejmująceszkutnictwo oraz budowęi eksploatację jachtówmorskich

i śródlądowych

(żaglowych, motorowych)

16.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00023
2. kpt. KWIATKOWSKI BOGDAN żegluga śródlądowa i morska- wycena jednostek pływających i elementów infrastruktury z tym związanej 15.01.2002 r.
zaświadczenie
nr 00022