Kurs Rzeczoznawcy

REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁU RZECZOZNAWCY STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW I BIEGŁYCH SĄDOWYCH I SKARBOWYCH „SRiBSiS”

Osobom posiadającym tytuł Rzeczoznawcy , Biegłego w PIH , Sądach , Urzędach ,   Izbach Skarbowych , Organizacjach Technicznych , Stowarzyszeniach , Izbach i Cechach lub posiadająca wysokie kwalifikacje , tytuły naukowe nadaje się Tytuł Rzeczoznawcy „SRiBSiS” po otrzymaniu wniosku i zdjęcia oraz dokumentów poświadczających posiadanie tytułu w wyżej wymienionych instytucjach lub organizacjach

Opłata za wydanie Legitymacji dla osób z tytułami Rzeczoznawcy lub Biegłego wynosi 160 zł jest płatna po otrzymaniu pozytywnej opinii wydanej prze Komisję , powiadomienie zostanie przesłane na podany adres we wniosku (WNIOSEK 1)

Osoby nie posiadające tytuły Rzeczoznawcy lub Biegłego mogą wystąpić o nadanie tytułu jeśli posiadają :

• przygotowanie teoretyczne (szkoły , uczelnie , kursy , seminaria) (WNIOSEK 2)
• umiejętność wykorzystania posiadanych wiadomości teoretycznych w praktyce,
• udokumentowany staż pracy (minimum 5 letni)
Wniosek kandydata na tytuł Rzeczoznawcy „SRiBSiS” rozpatruje Komisja „SRiBSiS”,
powołana przez Przewodniczącego.
Tytuł Rzeczoznawcy „SRiBSiS” nadaje Przewodniczący „SRiBSiS” na wniosek Komisji.

Kandydat na Rzeczoznawcę „SRiBSiS” składa do Stowarzyszenia :
• wniosek wraz z wymaganymi dokumentami ,
• fotografie (1 sztuka),
Kandydat, którego wniosek został rozpatrzony negatywnie może powtórnie złożyć wniosek po upływie 12 miesięcy od daty wystawienia przez Komisje negatywnej opinii.               Po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję złożonego wniosku Kandydat na Rzeczoznawcę dokona wpłaty 650 zł na wskazany rachunek bankowy po otrzymani od „SRiBSiS” powiadomienia które zostanie wysłane listem poleconym na wskazany adres przez Kandydata na Rzeczoznawcę .

Legitymacja ma bezterminowy okres ważności.
Uprawnienia Rzeczoznawcy „SRiBSiS” mogą być anulowane w następujących przypadkach:
• utrata prawa wykonywania zawodu
• sądowego pozbawienia praw cywilnych i obywatelskich
• dokonania czynu świadczącego o niewłaściwej postawie etycznej
• brak reakcji ze strony Rzeczoznawcy na skargi Klientów                                                                        • dyscyplinarne usunięcie Rzeczoznawcy lub Biegłego z instytucji lub organizacji w której występował jako Rzeczoznawca lub Biegły
• nie przesyłanie wycen , opinii , ekspertyz w przeciągu 14 dni od ich wystawienia na adres „SRiBSiS’ (dotyczy Rzeczoznawców którzy uzyskali tytuł poprzez wniosek 2)
Decyzję o cofnięciu tytułu Rzeczoznawcy „SRiBSiS” podejmuje Przewodniczący Stowarzyszenia.
• Decyzję o cofnięciu tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenie wysyłana jest listem poleconym na podany we wniosku adres z równoczesnym wykreśleniem z listy Rzeczoznawców „SRiBSiS”
Lista Rzeczoznawców „SRiBSiS” jest jawna i może być opublikowana na stronach internetowych.