Baza Wiedzy

Coraz powszechniejszym zjawiskiem w sporach sądowych jest przedstawianie przez strony procesu prywatnych opinii specjalistów i ekspertów.

Sąd Najwyższy wskazał, że:
1. Przedstawienie przez strony prywatnych opinii, do których stosuje się art. 253 k.p.c. jest zjawiskiem procesowym coraz częstszym.

Prywatne opinie opracowane na zlecenie stron przed wszczęciem procesu, czy w jego toku, są wyjaśnieniem, z uwzględnieniem wiadomości specjalnych, ich stanowiska.

2. Prywatna ekspertyza może stanowić przesłankę przemawiającą za koniecznością dopuszczenia przez sąd dowodu z opinii innego biegłego.
Natomiast każda ze stron ma — powinna! — w toku postępowania wyrażać jakieś opinie na temat materii objętej sporem, komentować stanowisko zawarte przez przeciwnika (ze skutkiem jak w art. 230 kpc!) i podpierać prezentowane tezy własnymi dowodami (które sąd traktuje jak każdy inny dowód pochodzący od strony — art. 232 kpc). Sąd jest związany wyłącznie treścią dokumentów urzędowych (art. 244 kpc
Orzeczenie Sądu Najwyższego mówi o doniosłości procesowej prywatnych opinii: „Przedstawianie przez strony prywatnych opinii, do których stosuje się art. 253 k.p.c. jest zjawiskiem procesowym coraz częstszym.

Kto ponosi koszty opinii rzeczoznawcy zleconej przez kupującego –
https://prokonsumencki.pl/blog/kto-ponosi-koszty-opinii-rzeczoznawcy-zleconej-przez-kupujacego/

Wynagrodzenie za sporządzenie opinii biegłego w postępowaniu cywilnym. –
http://lexplay.pl/artykul/Postepowanie-Sadowe/Wynagrodzenie-za-sporzadzenie-opinii-bieglego-w-postepowaniu-cywilnym

Koszt opinii biegłego wykonanej na zlecenia poszkodowanego –
https://www.rf.gov.pl/orzecznictwo/art-361-szkoda-zwiazek-przyczynowy/Koszt_opinii_bieglego_wykonanej_na_zlecenia_poszkodowanego__547

Postępowanie karne: zwiększy się rola opinii prywatnych
http://www.rp.pl/artykul/1202991-Postepowanie-karne–zwiekszy-sie-rola-opinii-prywatnych.html#ap-1

Prywatna opinia biegłego w postępowaniu karnym
http://odszkodowanieodubezpieczyciela.pl/prywatna-opinia-bieglego-w-postepowaniu-karnym/

Kto ponosi koszty opinii rzeczoznawcy zleconej przez kupującego

https://prokonsumencki.pl/blog/kto-ponosi-koszty-opinii-rzeczoznawcy-zleconej-przez-kupujacego/